Stanovy zájmového sdružení Český kmín (2016-03-16)

STANOVY 
Český kmín, z.s.

I.
Založení Spolku

Sdružení fyzických a právnických osob, které v České republice pěstují, zpracovávají a obchodují s kmínem, bylo založeno jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Od 1. 1. 2014 se stává právnickou osobou – spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

II.
Název

Název: Sdružení Český kmín se s ohledem na § 216 NOZ mění na Český kmín, z.s. (dále jen Spolek).

III.
Sídlo

Adresa sídla je: Maleč 49, 582 76 Maleč

IV.
Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

V.
Cíl a poslání Spolku

Zastupování, ochrana a rozvoj společných zájmů členů Spolku v oblasti pěstování, šlechtění, zpracování a odbytu kmínu.

VI.
Hlavní činnost Spolku

Předmětem hlavní činnosti Spolku je:
- zastupování zájmů svých členů vůči domácím a zahraničním organizacím
- zajišťování spolupráce pěstitelů s výrobními a obchodními organizacemi
- zajišťování poradenských služeb a poskytování pomoci v odborných otázkách

- zajišťování spolupráce s výzkumnými a vzdělávacími institucemi
- organizace obchodní činnosti na domácím i zahraničním trhu v souladu s platnými právními předpisy
- spolupráce se subjekty podobného předmětu zájmu na národní i mezinárodní úrovni

VII.
Vedlejší činnost Spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá výlučně k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností či k úhradě nákladů na vlastní správu.

VIII.
Členství, jeho vznik a zánik

1) Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát fyzická či právnická osoba, která pěstuje, šlechtí, provádí výzkum, zpracovává nebo obchoduje s kmínem, popř. dodává vstupy či se jinak svými aktivitami zaobírá touto plodinou či komoditou.
2) Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
3) Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
4) Členství vznikne na základě řádně podané písemné přihlášky, kterou schvaluje představenstvo Spolku. Den schválení přihlášky je dnem vzniku členství ve Spolku.
5) Přihláška obsahuje:
a) název (obchodní jméno) a sídlo organizace, případně jméno, příjmení a adresu bydliště fyzické osoby
b) IČ, DIČ
c) druh a rozsah provozní činnosti
d) prohlášení, že souhlasí se stanovami a přistupuje na podmínky členství včetně placení členských příspěvků
e) kontaktní osobu (starší 18 let)
f) kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu
g) datum a podpis (u organizací statutární zástupce)
6) Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
a) vystoupením – učiněným písemným podáním na adresu sídla Spolku
b) úmrtím člena nebo zánikem firmy
c) vyloučením – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Představenstvo Spolku, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle a poslání Spolku dle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;
d) zánikem Spolku;
e) rozhodnutím Valné hromady o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ
7) Členství ve Spolku je individuální nebo čestné.
8) Čestné členství uděluje členská schůze na návrh představenstva Spolku. Může být uděleno pouze jednotlivcům za mimořádný přínos Spolku. Končícímu předsedovi lze udělit statut čestného předsedy, a to se stejnými právy a povinnostmi týkajícího se čestného členství.
9) Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí kontaktní údaje z přihlášky za člena, popř. aktualizované, došlo-li k jejich změně. Seznam členů se vede v sídle Spolku a je neveřejný. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
10) Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

IX.
Práva a povinnosti členů

1) Členové Spolku mají právo:
a) podílet se na činnosti Spolku,
b) být pravidelně informován o dění ve Spolku,
c) podávat návrhy, připomínky a podněty k činnosti Spolku,
d) vznášet dotazy orgánům Spolku,
e) obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,
f) volit a být volen do orgánů Spolku,
g) zúčastňovat se jednání orgánů Spolku,
h) zúčastňovat se všech akcí pořádaných Spolkem
i) využívat služeb a používat zařízení Spolku

2) Členové Spolku jsou povinni:
a) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
b) dodržovat stanovy Spolku popř. další vnitřní předpisy Spolku
c) aktivně se podílet na činnosti Spolku
d) pravidelně se informovat o dění ve Spolku
e) odpovědně plnit úkoly stanovené orgány Spolku
f) sdělovat na vyžádání představenstva informace o pěstebních plochách a stavu porostů
g) platit členské příspěvky dle rozhodnutí představenstva Spolku

X.
Členské příspěvky

1) Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí představenstvo Spolku. Maximální výši členského příspěvku určí členská schůze.
2) Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
3) Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje představenstvo.
4) Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje představenstvo.

XI.
Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

A. Členská schůze
B. Představenstvo
C. Kontrolní komise

Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VIII. odst. 5 stanov, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

A/ Členská schůze:

1) Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
2) Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) určit hlavní zaměření činností Spolku,
b) rozhodovat o změně stanov,
c) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané představenstvem,
d) rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho maximální výši a splatnosti,
e) schvalovat návrh rozpočtu Spolku,
f) volit členy představenstva a členy kontrolní komise,
g) hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,
h) schvalovat výši odměn členů představenstva a kontrolní komise, pokud se rozhodne je odměňovat
i) rozhodnout o přeměně Spolku,
j) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,
k) jmenovat likvidátora při zániku Spolku.
3) Členská schůze je svolávána představenstvem podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
4) Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná členská schůze. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li představenstvo zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám.
5) Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
6) Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 21 dní před jejím konáním, písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně aktualizovanou, došlo-li k její změně. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
7) Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna se usnášet při účasti alespoň 25-ti % všech členů Spolku. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího členské schůze.
8) Člen Spolku se může nechat na členské schůzi zastupovat na základě udělení plné moci jím pověřené osobě.
9) Jednání členské schůze řídí předsedající, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce na členskou schůzi.
10) Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

B/ Představenstvo

1) Představenstvo je statutárním orgánem Spolku
2) Představenstvo řídí činnost Spolku v době mezi jednáními členských schůzí.
3) Představenstvo má 7 členů a 2 náhradníky – volených na členské schůzi ze členů Spolku.
4) Představenstvo volí bezodkladně po svém zvolení ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.
5) Navenek za Spolek jedná samostatně předseda nebo místopředseda nebo dva členové představenstva společně.
6) Schůze představenstva se konají nejméně dvakrát do roka. Je-li to nutné, může předseda představenstva svolat mimořádnou schůzi představenstva.
7) Do působnosti představenstva patří:
a) svolávat členskou schůzi, konference, semináře, případně jiné akce,
b) navrhovat rozpočet a roční závěrku hospodaří a závěrky publikovat v rámci spolku
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,
d) na základě podaných písemných přihlášek projednávat a schvalovat přijetí nových členů Spolku,
e) projednávat žádosti o vystoupení ze Spolku,
f) projednávat a schvalovat návrhy na vyloučení ze Spolku,
g) zajišťovat plnění usnesení členské schůze a rozpracování jednotlivých konkrétních úkolů,
h) zakládat a rušit sekce Spolku, poradní, případně výkonné orgány,
i) posuzovat iniciativní návrhy členů Spolku a činit potřebná opatření k jejich plnění,
j) plnit i další úkoly, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Spolku

C/ Kontrolní komise

1) Kontrolní komise má tři členy a je volena členskou schůzí. Žádný člen kontrolní komise nesmí být členem představenstva Spolku. Komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech Spolku.
2) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
3) Kontrolní komise projednává stížnosti jeho členů.
4) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise orgány Spolku a vyžaduje zjednání nápravy.
5) V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
6) Kontrolní komise se schází min. 1 za rok. Předseda kontrolní komise, případně zastoupený člen kontrolní komise jednou ročně předá představenstvu Spolku zprávu o činnosti kontrolní komise. Tuto zprávu také přednese členům Spolku na členské schůzi.

XII.
Zájmové sekce

1) Po projednání v představenstvu mohou být uvnitř Spolku vytvářeny zájmové sekce podle druhu činnosti
2) Tyto sekce nemají právní subjektivitu a nemohou jednat jménem Spolku
3) Člen Spolku může být členem více zájmových sekcí

XIII.
Společenská ustanovení

1) Spolek je reprezentantem svých členů vůči orgánům státní správy i vůči jiným subjektům v otázkách, které jsou svěřeny do jeho kompetence.
2) Spolek organizuje semináře, školení a podobné akce a také výměnu zkušeností pro své členy.
3) Spolek vytváří vlastní finanční zdroje a to z příspěvků svých členů, z obchodní a zprostředkovatelské činnosti, z úhrad za poskytování odborných služeb, případně z jiných zdrojů.
4) Spolek shromažďuje, vyhodnocuje a pomáhá zavádět zkušenosti a výsledky výzkumu, kterých může být využito ve prospěch jednotlivých členů, a to jak tuzemských tak i zahraničních. Za tím účelem navazuje spolupráci se zahraničními organizacemi a může se stát jejich členem.

XIV.
Zánik a likvidace Spolku

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. K rozhodnutí členské schůze o ukončení činnosti a zrušení se vyžaduje přítomnost nejméně nadpoloviční většiny všech členů Spolku a souhlasu 3/5 přítomných. V souvislosti s usnesením o zániku Spolku musí členská schůze rozhodnout o jeho majetku.
Při zániku Spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XV.
Doplňování a změny stanov

O doplnění nebo změně stanov rozhoduje členská schůze Spolku. Návrh na doplnění nebo změnu stanov může podat každý člen Spolku. Rozhodnutí o změně stanov vyžaduje nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Spolku.

XVI.
Závěrečná ustanovení

Pokud není těmito stanovami určeno jinak, řídí se práva a povinnosti členů a orgánů Spolku příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních společnostech a družstvech) v platném znění.
Představenstvo je určeno k výkladu stanov.
Znění těchto Stanov bylo schváleno valnou hromadou / členskou schůzí konanou dne 16. března 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 16. března 2016.

Znění těchto stanov je účinné od jejich schválení.